دوشنبه, 19 مهر 1400 10:20

رونمایی از کلکسیون وینتیج لنزو

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

شـاهــکار جـدیـد فـــرش اُپـــال رونمایی میشـــود در...

کلکســیون 700 شـــانه وینتیــج * لِـنــــــزو * در ســـیزدهمین نمایشــــگاه بیـــــن المللی فـــــرش تهــــــران تــاریخ 16 الی 19 آبــــان مــــاه 1400 

آدرس : ســـالن 8/9 - غــــرفه گــــروه نســــاجی اطمـــینان

تلفن تمــاس و همـاهنگی : 09133640279 

 

 

خواندن 1529 دفعه